Go to main site 
free counter
 

? Patologispørsmål?

 

 

BIRGER FREDRIK MOTZFELDT LAANE , M.D.

Physician and Consultant Pathologist

Main Site: www.patologi.com

Hva er patologi? Systematisk lære om kroppens sykdommer, mekanismene og hvordan de oppstår, årsaker, symptomer, utvikling, prognose og behandling. 

Hva er hovedarbeidet ved en Avdeling for Patologi?

 

 

Legeundersøkelse, røntgenfunn eller laboratoriefunn gir mistanke om unormale kroppslige forandringer hos pasienten, men ikke sikre svar. Pasientens lege konsulterer derfor patologen, som er legespesialist.

Ut fra mottatt celle- og vevsmateriale som er tatt fra pasienter undersøkes, vurderes og diagnostiseres sykdommer. Gir  prognosevurdering og råd til pasientens behandlende lege.

Hoveddelen av arbeidet består av kreftdiagnostikk med kreftfastsetting med eksakt diagnose, forstadier til kreft og utelukke kreft. 

Operasjonspreparater og små vevsprøver uttatt for diagnosevurdering, blir først undersøkt makroskopisk. Deretter blir deler av vevet tatt ut, videre behandlet på forskjellige måter og vurdert i tynne snitt i mikroskop, hvor patologen ser etter histologiske forandringer.

En del materiale fra friske personer, som livmorhalsprøver, screenes for eventuelt å oppdage forandringer, forstadier til kreft eller kreft.  

Noe materiale dreier seg bl. a. om betennelse-, hormonelle- og degenerative lidelser i forskjellige organer (f. eks. skrumplever).

Patologioppgavene omfatter alle legemlige medisinske fagrettninger, og hele menneskekroppen med alle legemlige sykdomstyper må mer eller mindre beherskes.

 

Hva slags pasientmateriale får vi? Organer og vev fjernet ved sykehusoperasjoner, fra alle "opererende avdelinger". Fjernet pasientvev tatt av polikliniske leger og leger ansatt utenom sykehus, som f.eks. hudforandringer.

Mindre vevsbiter fjernet fra trolig syke og normale kroppsdeler,  f. eks. ved endoskopi og punksjoner (nålmateriale). Fra nærmest alle sykehusavdelinger.

Vevsavskrap og kroppsvæsker.

Er patologen en obdusent ?

Patologene er leger med spesialistutdannele i patologi.

NEI! Bare ca. 0,5% av arbeidet dreier seg om obduksjon.

Dog blir alt for få døde obdusert, og sykdoms- og dødsårsaksantall i Norge er derfor helt usikre.

Antatte kliniske forhåndsdiagnoser er i ca. 30 % annerledes enn funnene etter obduksjon. En del nye funn blir også påvist ved obduksjon.

Hva er "frysesnitt"? Diagnosestilling og veiledning av patolog under operasjon. Hurtigdiagnostikk.

Gjør operasjonen sikrere, avgjøre om større eller mindre inngrep og kan forkorte inngrepet.

Tidsperspektiv før svar? "Frysesnitt": ca. 15- 45 min.

Biopsi/ små vevsbiter: ca. 1-3 dager eller mere

Organpreparater: 2-5 dager eller mere.

Cytologi: Dager eller lengere etter arbeidsbelastningen.

CITO (hurtig diagnostikk): Oftest 1 dag etter mottak. Ofte telefonsvar.

Ved spesialundersøkelser for bedre vurderingshjelp i enkelte tilfeller (som immunhistokjemi, spesialfargninger, vurdering av flere patologer):

Tillegg: 3-4 dager eller lengere- uker. 

Hva blir meddelt til pasientens lege? Hva vi har mottatt. Makroskopiske funn og størrelser. Mikroskopisk funn og nærmere beskrivelse. Diagnoser for hver del man har mottatt. Type og tumorart. Utgangspunkt. Grad av malignitet/ mulig prognosevurdering. Størrelse. Utbredelse. Lokalisering. Gradering. Stadium. Vurderingforhold og mulig anbefalinger.
Noen av de "større" oppgavene?: Brystkreftdiagnostikk/ "Trippeldiagnostikk" (etter brystsceening).
Vi stiller diagnosene etter unormale røntgenfunn.

Livmorhalsscreening.

Prostatakarsinomutredning.

Tarmkreftutredning.

Lungekreftutredning.

Hudsvulstutredning (ofte "føflekkundersøkelse")

 

Bør man velge sykehus med patologiavdeling?

JA!

Hurtigere diagnose og derfor hurtigere terapi.

Bedre sikkerhet på sykehuset. Hvis patologiavdelingen også har tidligere materiale fra pasienten har vi pasientens "patologijournal" til vurdering.

"Frysesnittsundersøkelse". Pasientene kan få kortere narkose og operasjonstid.

Bedre kvalitet. Patologiavdelingene har stor medisinsk kvalitetsoppgave for pasientene, sykehuslegene og sykehuset.

Bedre samarbeid med forskjellige legespesialister. Gode konsulteringforhold ved spesielle funn og lidelser.

Patologiavdelingenes oppgaver er helt nødvendig og grunleggende for sykehusenes medisinske faglige drift.

Uten patologi drives ikke moderne medisin.


Kostnader ? "I våre dager er patologi den sikreste og billigste diagnostiske metode innen medisin"!

"En pasientdiagnose koster egentlig totalt bare ca. kr. 300- 400".

Avdelingenes oppgaver er meget pasienteffektive.

Hvilke yrker/ stillinger har ofte patologavdelingene?

Patologer (leger)
Assistentleger
Bioingenører (også "screenere")
Sekretærer
Preparant

Er en patolog en rettsmedisiner?

Er en rettsmedisiner en patolog?

I noen tilfeller. Ca. 20% av de rettsmedisinske obduksjonene i Norge blir utført av patologer ansatt på sykehus.

Kan være. Rettsmedisin er egentlig ikke en spesialitet innen helsevesenet, men er knyttet til universitetene. Rettsmedisiner er lege ansatt på rettsmedisinske institutter eller steder.