September 20, 2020

HOME

 

Coronavirus!

 BRUK AV MUNNBIND!

Hvorfor bruke munnbind i Norge? (Myndighetene nøler)

Ikke alle forstår dette!!!

(Til og med overordnede administrative personer i sykehusvesenet har gitt uttrykk for at det ikke er nødvendig bruk av munnbind for personer som ikke har nær pasientkontakt – dette gjelder f.eks. personer innen patologifaget)

Nå blir det kanskje anbefaling med munnbind når du er tett på andre mennesker – dette for ikke eventuelt å smitte andre!!

“Du kan jo ikke vite om du kanskje har covid-19”.

 MEN:

Hva med deg selv!

Er ikke munnbindbruk til hjelp/ beskyttelse for deg!

Joda:

Hvorfor bruker f.eks. patologene/ ansatte på en avdeling for patologi munnbind???

”Her smitter jo ikke personene materialet/ liket!” (Se ovenfor)

Jo:  Munnbind hjelper de ansatte nærmest til ikke å få ukjente partikler/ bakterier/ sopp/ prioner/ virus o.l. inn i munn og luftveier, og ansatte kan unngå alvorlige sykdommer.

Ved svært farlige ”infeksjonssykdommer” som f.eks. Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS), HIV og Covid-19må, må ansatte beskytte seg enda bedre med å ha på seg spesielt fullt verneutstyr og verneopplegg på avdelingen.

Nærmest ingen i verden har obdusert døde personer med coronavirus p.g.a. smittefaren!

( Generelt er vevsmateriale fra pasienter til pasientdiagnosefastsetting fomalinfiksert og nok oftest ikke direkte ”smitteførende”)

 

https://www.vg.no/spesial/2020/corona/

VGs CORONAVIRUSET

LIVE

NORGE

VERDEN

NORDEN

FIN side/ Link fra VG! 

 

Nærmest de 2 første  autopsier i verden angående  covid-19:  

COVID-19 Autopsies, Oklahoma, USA
Lisa M. Barton, MD, PhD,1
Eric J. Duval, DO,1
Edana Stroberg, DO,1
Subha Ghosh, MD,2
and
Sanjay Mukhopadhyay, MD3,

aqaa062

 

PathologyOutlines.com, Coronavirus disease 2019 (COVID-19):

https://www.pathologyoutlines.com/topic/lungnontumorcovid.html

 

Histopathologic Changes and SARS-CoV-2 Immunostaining in the Lung of a Patient With COVID-19 FREE

https://annals.org/aim/fullarticle/2763174

 

 

OSLO, NORWAY 2020     

PATOLOGI OG SKYPAT- for helse, naturvitenskap, realisme og fornuft.
Selv om vi i våre dager har oppdaget, funnet eller kommet frem til mange naturvitenskaplige empiriske konklusjoner eller forhold, bygger nærmest alle resultater på “overveiende sannsynlige konklusjoner”, men med usikkerheter og i beste fall trolig opp mot 100 % sannsynlig.
Trolig er nærmest intet eller mulig lite 100% sikkert. For å “sikre” har man i mange år utført forsøk, vurdert reelle vitenskaplige funn, betraktninger og kommet til konklusjoner, for å komme så nær den ønskelige 100% sikkerheten.
Reel vitenskaplig tilegning gjelder som kjent innen multippe områder.
Selv om dette burde være ett overordnet fornuftig prinsipp, får man inntrykk av at flere og flere personer bruker pseudovitenskaplige innfall, som ofte bygger på pseudovitenskaplige innspill fra såkalte vitenskappersoner (mulig også vitenskappersoner i andre felt-/ fag- områder), “ikke vitenskaplige personer”/ “kvakksalvere”/ forståsegpåere, med “sikkerhet”-tankegang/ tro.
Noen saker blir også nærmest “religiøs tro”, “sannheter” med politisk innhold og med gruppepress.
Dette kan også bero på at reell vitenskaplig tilnærming til feltet er er for svak/ vanskelig, eller i våre dager nærmest umulig og mulige konklusjoner kan også kreve lang tid for å komme videre.
Som kjent er det gjennom tidene også vitenskaplige sannheter son er blitt forandret senere.
Det er derfor viktig å forstå reell vitenskap og vi eller andre er ikke en slags GUD”!
Gå til:
PATOLOGI: patologi.com eller patologi.no

SKYPAT : skypat.no

WordPress: Blogg2

Vanskelig med “sikkerhet/ skråsikkerhet”! Tolkninger. Bias!

Selv om mikroskopering er en gammel teknikk, er tolkningen av mikroskopbildene ofte gullstandard for sykdomsprosessen. Det foreligger enorm informasjon i de mikroskopiske bildene.

Som kjent kan man si at hva du ser i verden med dine øyne og også ved hjelp av mikroskop gjelder:

DET VANSKELIGSTE AV ALT ER Å SE DET SOM LIGGER RETT FORAN ØYNENE DINE!

Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket. Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget. Quelle: Xenien aus dem Nachlaß 45 (Johann Wolfgang von Goethe).

Det har kommet mange andre sofistikerte medisinske apparater og undersøkelsesmetoder i helsevesenet for å stille pasientdiagnoser for behandling, men en del gir ikke resulteter eller tolkningsforhold som er forenlig med den virkelige gullstandard- selv om helsepersonell mener dette.

Man kan delvis si:”A fool with a tool is still a fool”

Dessverre hører ofte en person bare på hva han tror han forstår (Goethe).

DIAGNOSE.

Innen forskjellige områder forsøker man ofte å stille diagnoser, særlig innen medisin. Man tenker at en diagnose har noe felles og ensartethet for den avgitte diagnose, og at man således kan sette diagnosen i en “bås”.

I ytterste konsekvens og hvordan man definerer diagnoser, kan det derfor bli relativt få eller nesten uendelig med diagnoser. Imidlertid praktisk setter man ofte flere fellestrekk i en diagnose.

I medisin stiller man diagnoser, også med tanke på at en viss behandling har vist seg å passe til diagnosen. Om denne tankegangen er helt riktig/ den beste, eller om “hendelser- behandling” burde vært vurdert på en annen måte er uvisst.

PROGNOSE

Prognose inneholder mye emperi 
(sannsynlig- erfaring) og bygger mye på skjønnsmessig vurdering og statistisk materiale/ analyser/ vurderinger. Det gjelder forutsigelse / avansert spådom. Å avgi vitenskaplige prognoser er vanskelig/ er mer eller mindre sikre/ usikre.

F.eks. innen “klima- endring” mener endel at man går mot en “varmere verden”, mens andre mener man går mot en “kaldere verden”/ istid (søk på Google: mot ny istid). Alt bygger på prognoser/ fremtid.

Innen medisin gjelder stort sett prognose for større grupper med en diagnose, men ikke tydelig for en enkeltperson med diagnosen!

 

 

 

De laanske sannheter!     Tirsdag, 19. januar 1999.

 

 Strukturer er rom/ geografi

   Delene i strukturforandringene kan relativt bare fjerne seg eller nærme seg

   Noe er, og tankene registrerer dette.

   Det fins små- og store- sykliske svingninger

   Kaoset er også organisert, og intet er helt tilfeldig

   Alt innvirker mer eller mindre på hverandre

   Det eksisterer også ikke- struktur

   Alt har sitt rekkefølge

   Tiden består av/ kan ikke registreres i form av strukturforandringer

   Tiden står ikke stille, men tidsrettningen er ukjent og kan ikke bedømmes

   Tidsoppfatningen er psykologisk betinget

   Hva som skjer kan ikke avgjøres i “nuet”

   Etikk må sees i forhold til kultur, sted og tid.

   Alt kan ikke uttrykkes i ord.

   Ingen har den samme oppfatning.

   Det går ikke an å være alene.

   Det som er, er ikke det normale og intet er normalt, men alt relativt.

   Det fins bare relativt rettferdighet og intet er egentlig rettferdig.

   Samfunnet er ikke klokt.

   Alt er ikke mulig- og alt kan ikke skje.